EUR/USD =
EUR/HUF =
EUR/RUB =
USD/RON =
EUR/RON =
   =